laboratorní sklo - technické sklo - lustrová ramena a komponety - výrobky pro zdravotnictví


text-bg-top.gif, 765B

Konformita

Konformita


TECHNOSKLO s.r.o. dodává na přání zákazníků pipety a byrety ověřené na shodu s požadavky příslušných norem ISO a DIN. Pro toto ověření shody je zaveden termín "konformita". Jsou prováděny dva typy konformity: konformita termínovaná a konformita individuální, které se liší číselným označením na výrobcích i způsobem prověření shody.
Konformita termínovaná (pro danou zakázku)
Pro účely tohoto typu konformity jsou všechny výrobky kontrolovány dávkovačem. Nastavení dávkování daného kontrolního objemu je ověřeno váhovou metodou. Statistický výběr z výrobků, které vyhověly zkoušce dávkovačem, je ještě prověřen váhovou metodou. Počet výrobků vybraných pro provedení váhové kontroly je stanoven následovně: u dávek do 50 ks, je váhová zkouška provedena u všech výrobků; u dávek nad 50 ks jsou výrobky pro kontrolu vybrány dle normy ČSN ISO 2859-1 pro kontrolní úroveň II a normální kontrolu. Pro takovýto výběr je stanovena hodnota pro počet vadných kusů ve výběru, kdy je kontrolovaný soubor ještě přijatAc = 0 a hodnota pro počet vadných kusů ve výběru, kdy je kontrolovaný soubor již zamítnut Re = 1, pro tyto hodnotyAc a Re by přípustná mez jakosti (AQL) neměla přesáhnout hodnotu 1%. Výsledek přeměření je charakteristickým parametrem pro určení střední hodnoty objemu výrobku a výběrové směrodatné odchylky, charakterizujícínejistotu určení objemu jednoho výrobku dané zakázky. Pro takto prověřenou zakázku je vydán certifikát - "Prohlášení shody", kde je kromě základních parametrů, identifikačních údajů a jmenovitého objemu, uvedena i směrodatná odchylka určení objemu výrobku, použité měřící zařízení a jejich metrologické parametry a značení, kterým budou takto ověřené výrobky označeny. Značení výrobků pro termínovanou konformitu má následující formát:

XX.XX

dvojčíslí měsíce výroby

dvojčíslí roku výroby


Konformita individuální (pro každý výrobek)
Všechny výrobky, které jsou značeny jako výrobky s individuální konformitou, jsou překontrolovány váhovou metodou na analytických vahách. Výsledky měření slouží k určení naměřené hodnoty objemu a ke stanovení její standardní nejistoty měření. Pro každý výrobek je vydán certifikát, kde je kromě základních parametrů a identifikačních údajů uvedeno i číslo, kterým je výrobek označen. Formát tohoto čísla je následující:

XXXX - číslo každého druhu odměrného skla (od zahájení provádění individuální konformity v TECHNOSKLE s.r.o.)
text-bg-bottom.gif, 765B